Statut PROF-EUROPE


STATUT

PROF-EUROPE

STOWARZYSZENIA

NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2016 roku

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę PROF-EUROPE – Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem.

1.2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w językach obcych za granicą zgodnie z miejscowymi przepisami.

1.3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873), zwaną dalej ustawą o pożytku publicznym i niniejszego Statutu.

1.4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków i wolontariuszy.

1.5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2.1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP oraz zagranica, zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.2. Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji w kraju oraz za granicą, których cele nie są sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4. Stowarzyszenie może tworzyć swoje terenowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane Oddziałami Regionalnymi.

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5. Celem Stowarzyszenia jest:

5.1. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród nauczycieli języka francuskiego,

5.2. propagowanie, udostępnianie i opracowywanie nowych metod nauczania języka francuskiego oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie,

5.3. integracja środowiska nauczycieli języka francuskiego, nauczycieli przedmiotów wykładanych po francusku i nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka francuskiego,

5.4. podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

5.5. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

5.6. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania  i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego, europejskiego i światowego,

5.7. promowanie nauczania języka francuskiego w Polsce na wszystkich szczeblach edukacyjnych,

5.8. wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języka francuskiego,

5.9. ułatwianie startu zawodowego młodym nauczycielom języka francuskiego, absolwentom filologii romańskiej i absolwentom kierunków dających uprawnienia do nauczania języka francuskiego,

5.10 promowanie idei frankofonii w Polsce.

§ 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

6.1. rozpowszechnianie materiałów naukowo-dydaktycznych,

6.2. organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego, w tym organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,

6.3. tworzenie ośrodków dydaktycznych dla nauczycieli języka francuskiego oraz organizowanie współpracy z innymi ośrodkami tego typu,

6.4. prowadzenie działalności wydawniczej dla nauczycieli języka francuskiego,

6.5. prowadzenie działalności szkoleniowej,

6.6. organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez związanych z językiem francuskim, a także z szerzeniem kultury Francji i innych obszarów frankofońskich.

6.7. organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

§ 7 .Stowarzyszenie prowadzi :

a) działalność odpłatną pożytku publicznego :

– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ( PKD 72.20.Z )

– działalność związana z tłumaczeniami ( PKD 74.30.Z )

– działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ( PKD 82.11.Z )

– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z)

– nauka języków obcych ( PKD 85.59.A)

– pozostała działalność wydawnicza ( PKD 58.19.Z )

– prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– propagowanie, udostępnianie i opracowywanie nowych metod nauczania języka francuskiego oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie (PKD 94.99.Z)

– integracja środowiska nauczycieli języka francuskiego, nauczycieli przedmiotów wykładanych po francusku i nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 94.99.Z)

– podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami (PKD 94.99.Z)

– promowanie nauczania języka francuskiego w Polsce na wszystkich szczeblach edukacyjnych (PKD 94.99.Z)

– wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– ułatwianie startu zawodowego młodym nauczycielom języka francuskiego, absolwentom filologii romańskiej i absolwentom kierunków dających uprawnienia do nauczania języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– promowanie idei frankofonii w Polsce (PKD 94.99.Z)

– rozpowszechnianie materiałów naukowo-dydaktycznych (PKD 94.99.Z)

– organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego, w tym organizowanie sympozjów i konferencji naukowych (PKD 94.99.Z)

– tworzenie ośrodków dydaktycznych dla nauczycieli języka francuskiego oraz organizowanie współpracy z innymi ośrodkami tego typu (PKD 94.99.Z)

– prowadzenie działalności wydawniczej dla nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B )

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( PKD 85.51.Z )

– organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez związanych z językiem francuskim, a także z szerzeniem kultury Francji i innych obszarów frankofońskich ( PKD 99.Z)

– organizowanie wypoczynku letniego oaz zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( PKD 99.Z)

– Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

– Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

b) działalność nieodpłatną pożytku publicznego :

– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ( PKD 72.20.Z )

– działalność związana z tłumaczeniami ( PKD 74.30.Z )

– działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ( PKD 82.11.Z )

– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z)

– nauka języków obcych ( PKD 85.59.A)

– pozostała działalność wydawnicza ( PKD 58.19.Z )

– prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– propagowanie, udostępnianie i opracowywanie nowych metod nauczania języka francuskiego oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie (PKD 94.99.Z)

– integracja środowiska nauczycieli języka francuskiego, nauczycieli przedmiotów wykładanych po francusku i nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 94.99.Z)

– podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami (PKD 94.99.Z)

– promowanie nauczania języka francuskiego w Polsce na wszystkich szczeblach edukacyjnych (PKD 94.99.Z)

– wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– ułatwianie startu zawodowego młodym nauczycielom języka francuskiego, absolwentom filologii romańskiej i absolwentom kierunków dających uprawnienia do nauczania języka francuskiego (PKD 94.99.Z)

– promowanie idei frankofonii w Polsce (PKD 94.99.Z)

– rozpowszechnianie materiałów naukowo-dydaktycznych (PKD 94.99.Z)

– organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego, w tym organizowanie sympozjów i konferencji naukowych (PKD 94.99.Z)

– tworzenie ośrodków dydaktycznych dla nauczycieli języka francuskiego oraz organizowanie współpracy z innymi ośrodkami tego typu (PKD 94.99.Z)

– prowadzenie działalności wydawniczej dla nauczycieli języka francuskiego (PKD 94.99.

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B )

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( PKD 85.51.Z )

– organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez związanych z językiem francuskim, a także z szerzeniem kultury Francji i innych obszarów frankofońskich ( PKD 99.Z)

– organizowanie wypoczynku letniego oaz zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( PKD 99.Z)

– działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

– działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Rodzaje członkostwa i sposób ich nabycia

Stowarzyszenie posiada członków:

– Zwyczajnych

– Wspierających

– Honorowych

§ 8.1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni i korzystający w pełni z praw publicznych obywatel RP oraz cudzoziemiec, w tym również nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:

a)    czynnie wykonuje zawód nauczyciela języka francuskiego, nauczyciela przedmiotów wykładanych po francusku, nauczyciela nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, prowadzącego zajęcia z języka francuskiego, posiada kwalifikacje wystarczające do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego, przygotowuje się do tego zawodu lub przebywa na emeryturze,

b)    zgłosił swoje wstąpienie na podstawie wypełnionej deklaracji,

c)    został przyjęty decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub decyzją Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.

8.2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym również zagraniczna, która zadeklarowała wsparcie działalności Stowarzyszenia i została przyjęta uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela. Wysokość i terminy wpłaty składki dla Członka Wspierającego określa każdorazowo uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

8.3. Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Tytuł Członka Honorowego przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałą zawierającą uzasadnienie.

8.4. Członek Wspierający i Honorowy posiadają wszelkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia z wyjątkiem praw wyborczych oraz udziału w Zebraniach i Nadzwyczajnych Zebraniach Stowarzyszenia.

8.5. Członkowie Honorowi mogą być zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

8.6. Członkowie, którzy zapisali się do Stowarzyszenia w okresie od stycznia do czerwca danego roku, zobowiązani są zapłacić składki za cały rok z góry najpóźniej do czerwca, a członkowie, którzy zapisali się w okresie od lipca do grudnia danego roku zobowiązani są do zapłacenia składek za pół roku z góry najpóźniej do grudnia.

8.7. Pozostali członkowie zobowiązani są do zapłacenia składek jednorazowo, za rok z góry, najpóźniej do końca września danego roku kalendarzowego.

8.8. Nie zapłacenie  składek za dwa lata  powoduje automatyczną utratę członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

Sposób i przyczyny utraty członkostwa

§ 9. Utrata członkostwa następuje poprzez:

9.1. śmierć lub utratę osobowości prawnej członka,

9.2. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Oddziału Regionalnego i Zarządowi Głównemu przez członka,

9.3.wykluczenie na mocy prawomocnej uchwały Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia działalności członka:

a) niezgodnej z normami etyki zawodowej,

b) na szkodę Stowarzyszenia,

c) naruszającej postanowienia Statutu,

9.4. wykluczenie w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

9.5. Od  Uchwały Zarządu Głównego podjętej w oparciu o art. 9.3. Statutu zainteresowanemu służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały.  Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę zatwierdzającą Uchwałę Zarządu Głównego lub uchylającą Uchwałę Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia odwołania.

Prawa i obowiązki członka

§ 10. Członek ma prawo do :

10.1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia /z wyjątkiem funkcji Członka Wspierającego  i  Honorowego/,

10.2. korzystania z wszelkich form działalności, jakie Stowarzyszenie zapewnia swoim członkom w realizacji zadań statutowych.

§ 11. Do obowiązków członka należy :

11.1. udział w urzeczywistnianiu celów realizowanych przez Stowarzyszenie,

11.2. przestrzeganie norm organizacyjnych Stowarzyszenia w tym także uchwał władz Stowarzyszenia,

11.3. uiszczanie składek członkowskich,

11.4. emerytowani nauczyciele języka francuskiego oraz członkowie studenci, słuchacze przygotowujący się do zawodu nauczyciela języka francuskiego, nauczyciela przedmiotów wykładanych po francusku, nauczyciela nauczania zintegrowanego i przedszkolnego prowadzącego zajęcia z języka francuskiego opłacają składkę członkowską w wysokości 50% składki członka .

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

A.    Postanowienia ogólne

 § 12. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Władze Naczelne,

b) Władze Oddziału.

§ 13.1. W skład Władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem funkcji Prezesa i Wiceprezesa, może wejść dotychczasowy członek Stowarzyszenia, który przepracował w zawodzie nauczyciela bądź podejmował działania związane z nauczaniem i promocją języka francuskiego przez co najmniej 2 lata.

13.2. Funkcję Prezesa i Wiceprezesa może objąć dotychczasowy członek Stowarzyszenia, który przepracował w zawodzie nauczyciela bądź podejmował działania związane z nauczaniem i promocją języka francuskiego przez co najmniej 3 lata i miał w tym zakresie szczególne osiągnięcia.

§ 14.1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

14.2. Członkowie Władz Stowarzyszenia mogą sprawować daną funkcję we Władzach Stowarzyszenia nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

14.3. Władze Stowarzyszenia mają prawo przyjąć w czasie kadencji nowych członków Władz na wolne miejsca, przy czym liczba tak wybranych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru. Przyjęcia nowego członka do Władz Stowarzyszenia nie wymaga Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ oraz Zebrania Oddziału.

14.4.1. W przypadku organizacji Wyborów do Zarządu Głównego liczba Delegatów z danego Oddziału zależy od liczby członków płacących składki w ostatnich 3 latach istnienia Oddziału lub od początku istnienia Oddziału, jeśli istnieje krócej niż 3 lata. Liczba Delegatów będzie określona uchwałą Zarządu Głównego na co najmniej 14 dni  przed Wyborami z uwzględnieniem  następujących proporcji:

– w Oddziale do 15 członków płacących składki wytypowany będzie 1 Delegat,

– w Oddziale od 16 do 25 członków płacących składki wytypowanych będzie 2 Delegatów,

– w Oddziale od 26 i więcej członków płacących składki wytypowanych będzie 3 Delegatów.

14.4.2. Każdy Oddział Regionalny ma prawo zgłosić kandydatów do Władz Naczelnych Stowarzyszenia najpóźniej na 14 dni przed wyborami. Osoby kandydujące w terminie określonym uchwałą Zarządu Głównego winny przesłać swoje listy intencyjne oraz program działania na adres Zarządu Głównego.

14.4.3 Wybory na członków Zarządu są bezpośrednie i tajne.

14.4.4 Każdy z Delegatów może wskazać maksymalnie sześć osób spośród kandydatów, którzy przesłali do Zarządu Głównego swe listy intencyjne i program działania w terminie określonym przez Zarząd Główny. Kandydaci powinni uzyskać uprzednio poparcie Oddziału Regionalnego, z którego się wywodzą.

14.4.5 Wszyscy Delegaci otrzymują po jednej karcie do głosowania. Zgodnie z § 14.4.4, na jednej karcie do głosowania każdy Delegat może wskazać maksymalnie sześć osób spośród wszystkich kandydujących.

14.4.6 Każdy Delegat dysponuje jednym głosem.

 § 15.1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawionych do głosowania.

15.2. W przypadku równej ilości decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

15.3. W przypadku braku kworum Zebranie Członków /Delegatów/ i Zebranie Oddziału zbiera się ponownie w przeciągu nie później niż 90 dni i uchwały zapadają bez względu na liczbę uczestników.

B. Władze Naczelne

§ 16. Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków /Delegatów/,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 17. Zebranie Członków /Delegatów/ zwane dalej Zebraniem jest najwyższym organem Stowarzyszenia, a tworzą je członkowie Stowarzyszenia.

W przypadku kiedy:

a) zostaną powołane co najmniej dwa Oddziały lub

b) Stowarzyszenie osiągnie liczbę powyżej 100 członków

Zebranie tworzą Członkowie  /Delegaci/.

Delegatem jest  osoba wytypowana przez Zarząd Oddziału Regionalnego z uwzględnieniem § 14.4.1.

§ 18.1. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia co najmniej raz na cztery lata.

18.2.  Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. Wniosek do Zarządu Głównego powinien zawierać proponowany porządek obrad. Zwołania dokonuje się pocztą elektroniczną, listami poleconymi lub w inny przyjęty w Stowarzyszeniu zwyczajowo sposób najpóźniej na  15 dni przed terminem Nadzwyczajnego Zebrania. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami objętymi wnioskiem.

§ 19. Do wyłącznej kompetencji Zebrania należy :

19.1. ustalanie głównych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

19.2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,

19.3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,

19.4. ustalanie składek członkowskich,

19.5. zmiana Statutu,

19.6 rozwiązanie Stowarzyszenia,

19.7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o wykluczeniu.

§ 20.1. Zarząd Główny zwany dalej Zarządem składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, jednego lub dwóch Wiceprezesów i jednego członka Zarządu. Siódmym członkiem Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia ubiegłej kadencji, pełniący funkcję Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

20.2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa  razy do roku. Zwoływane są przez Prezesa lub na żądanie 1/3 członków Zarządu.

21.1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, odpowiada za jego wyniki finansowo-gospodarcze, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a w szczególności :

– opracowuje plany roczne i wieloletnie Stowarzyszenia,

– uchwala regulamin pracy Zarządu,

– zaciąga zobowiązania i podpisuje umowy w imieniu Stowarzyszenia,

– powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Oddziały Regionalne,

– uchyla uchwały Zarządu Oddziału sprzeczne z postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych,

– zatwierdza sprawozdania finansowe.

21.2.Wszelkie dokumenty o charakterze majątkowym do kwoty 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) są podpisywane przez jednego członka Zarządu. Wszelkie inne dokumenty o charakterze majątkowym podpisywane są przez dwóch członków Zarządu łącznie.  Dokumenty o charakterze niemajątkowy podpisywane są przez każdego członka Zarządu samodzielnie.

§ 22.1.Główna komisja Rewizyjna zwana Komisją składa się z 3 członków.

22.2. Komisja zostaje wybrana w dniu wyborów Zarządu, poprzez bezpośrednie i jawne głosowanie Delegatów. Kandydaci do Komisji muszą spełniać wymogi określone w §22 punkt 4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza w dniu wyborów.

22.3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż w roku.

22.4. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 23.1. Do kompetencji Komisji należą:

– kontrola działalności Stowarzyszenia,

– przedkładanie Zarządowi wyników z przeprowadzonej kontroli,

– przedkładanie Zebraniu wyników kontroli działalności Zarządu i występowanie do Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium.

C. Regionalne Władze Stowarzyszenia

§ 24.1. Regionalnymi Władzami Stowarzyszenia są:

– Zebranie Oddziału,

– Zarząd Oddziału,

24.2. Wybory do Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

24.3. Regionalne władze Stowarzyszenia i Oddziały Regionalne powoływane i likwidowane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

24.4. Uchwała powołująca Oddział określa siedzibę oraz obszar jego działania. Oddział może być powołany, jeżeli zgłosi do niego swoją przynależność co najmniej 10 członków.

§ 25.1. Zebranie Oddziału tworzą członkowie Stowarzyszenia zakwalifikowani do tego Oddziału.

25.2. Zwyczajne Zebranie Oddziału zostaje zwołane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz w roku.

25.3. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zostaje zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia:

a) wniosku 1/5 członków Oddziału,

b) wniosku Delegata danego Oddziału,

c) wniosku Zarządu Głównego.

25.4. Zwołania dokonuje się pocztą elektroniczną, listami poleconymi lub w inny przyjęty w Stowarzyszeniu sposób na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

§ 26. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Oddziału należy:

26.1. uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z ustaleniami zebrania Członków /Delegatów/ i Zarządu Głównego,

26.2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i udzielanie tym władzom absolutorium,

26.3. wybór :

a) członków Zarządu Oddziału,

§ 27.1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

27.2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.

27.3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Oddziału należy :

– reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

– kierowanie Oddziałem,

– bieżące informowanie Zarządu Głównego o wpływach i potrzebach Oddziału.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzić mogą z:

28.1. wpływów z działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych,

28.2. darowizn, subwencji i zapisów oraz ofiarności publicznej,

28.3. składek członkowskich.

29. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane jedynie poprzez podjęcie uchwały Zebrania Członków /Delegatów/ większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

30. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze podjęcia uchwały Zebrania większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zebranie rozwiązuje Stowarzyszenie oraz decyduje o przeznaczeniu środków pozostałych po Stowarzyszeniu.

31. 1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.