Dotacje dla oddziałów i członków PROF-EUROPE


Zasady dofinansowania projektów oddziałów – 10 kroków do wykonania

1. Oddział Regionalny przesyła mailem do Zarządu Głównego na adres Skarbnika Małgorzaty Piotrowskiej-Skrzypek m.skrzypek@profeurope.pl wypełniony Formularz projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Zarząd Oddziału Regionalnego oraz odpowiednio ponumerowany.

2. Zarząd Główny analizuje zgodność projektu z celami statutowymi oraz jego zasięg (szkolny, regionalny, ogólnopolski) i przyznaje dofinansowanie, o którym Oddział poinformowany jest drogą mailową.

3. Do wysokości przyznanej kwoty Oddział dokonuje np. zakupu nagród i bierze fakturę/faktury płatne przelewem. To jest idealna sytuacja, bo wówczas nikt z Oddziału nie musi wykładać swoich pieniędzy. Przypominamy, iż wszelkie faktury muszą być wystawiane na następujące dane:

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, NIP 525-16-42-158

4. Faktury płatne przelewem proszę brać z terminem płatności 21 dni. Korespondencja między nami oraz zrobienie przelewu nie są możliwe do zrealizowania w krótszym czasie.

5. Jeśli nie uda się Państwu dostać faktury płatnej przelewem, wówczas ktoś z Oddziału np. osoba realizująca projekt, musi wyłożyć pieniądze.

6. Faktura musi być każdorazowo opisana na odwrocie przez prezesa lub skarbnika oddziału:

Wydatek poniesiony na…………………………………… zgodny z celami statutowymi paragraf (podać nr paragrafu ze statutu)

Oddział………………………………….Data i czytelny podpis…………………………………….

Na odwrocie faktury należy również napisać – w przypadku, gdy dana osoba – członek Oddziału poniosła koszty z własnych środków:

Proszę o zwrot poniesionych kosztów na konto ………………………………….Nazwa banku…………….Imię i nazwisko właściciela konta……………….Podpis osoby wnioskującej o zwrot kosztów……………

7. Bardzo prosimy o wysyłanie wszystkich faktur na adres siedziby głównej PROF-EUROPE (patrz pkt. 3) razem w jednej kopercie z wydrukowanym i podpisanym przez realizatora Formularzem projektu.

8. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Małgorzaty Piotrowskiej-Skrzypek (skarbnika PROF-EUROPE) m.skrzypek@profeurope.pl

9. FAKTURY Z DANEGO MIESIĄCA POWINNY ZOSTAĆ PRZESŁANE NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 5 KOLEJNEGO MIESIĄCA np. faktury za wrzesień powinny do nas wpłynąć najpóźniej do 5 października.

10. Złożenie sprawozdania z każdego projektu dofinansowywanego przez Stowarzyszenie jest warunkiem ubiegania się o kolejne dotacje. Sprawozdanie należy wysłać w formie elektronicznej, najlepiej ze zdjęciami na adres: profeurope@profeurope.pl

 

Załącznik:

formularz projektu