Polityka poufności danych osobowych


Polityka poufności danych osobowych PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Niniejsza polityka poufności określa oraz informuje Państwa o tym, w jaki sposób PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego  wykorzystuje informacje, które Państwo nam przekazują, a także zapewnia ich ochronę, również w sytuacji, kiedy korzystają Państwo z naszych usług.

Pragniemy zauważyć, że ta polityka poufności może zostać zmieniona lub też uzupełniona w każdej chwili przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w szczególności w celu dostosowania jej do zmian przepisów ustawodawczych, normatywnych, orzecznictwa lub technologii. W takim przypadku data jej uaktualnienia zostanie wyraźnie wzmiankowana w nagłówku niniejszej polityki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za te zmiany z chwilą ich zamieszczenia. Dlatego też dobrze byłoby, ażeby Użytkownik regularnie zaglądał do zapisów niniejszej polityki poufności i korzystania z cookies celem zapoznawania się z ewentualnymi zmianami.

PROF –EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego dba o to, ażeby istotne dane o charakterze osobistym, odpowiednie, nie nazbyt szczegółowe i tylko ściśle konieczne do osiągnięcia uprzednio określonych celów, były zbierane i przetwarzane. PROF-EUROPE  podejmuje wszelkie użyteczne środki po temu, ażeby Państwa dane były prawidłowe, kompletne oraz – w razie konieczności – uaktualniane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, przyjętym przez Parlament Europejski dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także postanowieniami Ustawy w sprawie informacji i swobód z dnia 6 stycznia 1978, z późniejszymi zmianami, przekazujemy Państwu następującego rodzaju informacje :

1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
Podmiotem odpowiedzialnym i administratorem  za przetwarzanie danych jest PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego.
Kontakt : profeurope@profeurope.pl

2. Cel przetwarzania danych
PROF-EUROPE  zobowiązuje się do uzyskania zgody osób zainteresowanych, jeżeli tego będzie się od niego wymagać oraz do udzielania informacji o przetwarzaniu danych. Dokonujemy przetwarzania Państwa Informacji Osobowych w następujących przypadkach:

Jeżeli stają się Państwo naszymi członkami;

jeżeli stają się Państwo subskrybentem jednej z naszych usług;

jeżeli korzystają Państwo z naszych usług;

jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (strona  nie gromadzi cookies) lub facebook PROF-EUROPE ;

jeżeli biorą Państwo udział w organizowanych przez nas grach, konkursowych, wydarzeniach lub operacjach o charakterze  public relations;

jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie naszej korespondencji w formie newsletters czy też innego rodzaju informacji handlowych;

jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt, by o coś zapytać

4. Adresaci
Wyłącznie PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego  jest adresatem Państwa Informacji Osobowych. Nie są one, ani w formie pojedynczej informacji, ani w formieinformacji scalonej, nigdy przekazywane osobom trzecim. PROF-EUROPE nie dokonuje komercjalizacji danych osobowych osób ich odwiedzających, użytkowników;

5. Czas przechowywania
Informacje Osobowe na Państwa temat są przechowywane przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego jedyne tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu, który spowodował ich pozyskanie;

6. Uprawnienia z tytułu postanowień Ustawy w sprawie informacji i swobód
Posiadają Państwo następującego rodzaju uprawnienia dotyczące Informacji Osobowych, które mogą Państwo wykonywać, kierując do nas pismo na adres pocztowy, figurujący w punkcie 1, lub też drogą mejlową na następujący adres:

profeurope@profeurope.pl

prawo wglądu do danych oraz ich przekazywania

Mają Państwo prawo wglądu do Informacji Osobowych na Państwa temat.
Niemniej, z racji obowiązku zachowania bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych o charakterze osobowym, który ciąży na PROF-EUROPE informujemy, że Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem, że przedstawią Państwo dowód potwierdzający Państwa tożsamość, przedkładając skan ważnego dokumentu tożsamości lub też podpisaną fotokopię ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku wniosku zgłaszanego na piśmie).
PROF-EUROPE informuje Państwa, że mieć będzie prawo do odrzucenia – w danym przypadku – wniosków w sposób oczywisty nieuprawnionych (z powodu ich liczby, powtarzającego się lub systematycznego charakteru);
prawo korekty danych

Z racji tego uprawnienia ustawodawstwo daje Państwu prawo do wystąpienia o korektę danych, ich uaktualnienie lub też usunięcie (prawo do zapomnienia) danych Państwa dotyczących, które mogą w danym przypadku okazać się niedokładne, błędne, niekompletne lub zdezaktualizowane.
Mogą Państwo również określić ogólne i szczegółowe wytyczne, informując, co ma się stać z danymi o charakterze osobowym po śmierci. W tym przypadku spadkobiercy osoby zmarłej mogą domagać się uwzględnienia faktu zgonu osoby im bliskiej i/lub koniecznego uaktualnienia informacji;
prawo sprzeciwu

Wykonywanie tego prawa jest możliwe tylko w przypadku, gdy zachodzi jedna z dwóch następujących sytuacji:

-Jeżeli wykonanie tego prawa jest uprawnione z racji wystąpienia zgodnych z prawem powodów; lub też

-Jeżeli wykonanie tego prawa ma na celu przeszkodzić w tym, ażeby pozyskane dane zostały wykorzystane do celów akwizycji handlowej.

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

  • forma pisemna

Adres: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

  • poczta elektroniczna

Adres email: profeurope@profeurope.pl

6. Formularz kontaktowy

PROF-EUROPE zapewnia możliwość skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza na stronie serwisu w zakładce kontakt. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem. Dane osobowe jakie podaje użytkownik w formularzu kontaktowym to imię oraz e-mail.  Podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania kontaktowego  a niepodanie skutkuje niemożliwością obsługi treści zapytania.  Dane osobowe w formularzu przetwarzane są celem identyfikacji oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy.

 7. Informacje dotyczące nieletnich

W przypadku nieletnich poniżej 16 roku życia, przed wykorzystaniem danych osobowych takiego dziecka PROF-EUROPE zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia rodzicielskiego lub też zezwolenia opiekuna prawnego.

8. Terminy udzielania odpowiedzi
PROF-EUROPE zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie wglądu, korekty lub sprzeciwu, czy też na jakikolwiek innego rodzaju wniosek w sprawie uzupełnienia informacji w rozsądnym terminie, który nie może przekraczać 1 miesiąca, licząc od dnia przyjęcia wniosku.

9. Skarga do właściwej władzy
Jeżeli Państwo uważają, że PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego  nie przestrzega zobowiązań w zakresie Informacji Osobowych, mogą Państwo złożyć odpowiednią skargę lub wniosek do właściwej władzy.