Zarząd Główny PROF-EUROPE


Zarząd Główny na lata 2021-2025

 

Prezes honorowy: Urszula Paprocka-Piotrowska u.paprocka@profeurope.pl

Prezes: Aleksandra Borkowska a.borkowska@profeurope.pl

Wiceprezes: Magdalena Sowa msowa@kul.lublin.pl

Wiceprezes: Ewa Kalinowska e.kalinowska@uw.edu.pl

Sekretarz: Marlena Deckert m.deckert@profeurope.pl

Skarbnik: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek m.skrzypek@profeurope.pl

Członek Zarządu:  Anna Grzegorowska annagrzegorowska@gmail.com

Przedstawiamy nasz Zarząd Główny: 

 

Urszula Paprocka-Piotrowska, Prezes honorowy PROF-EUROPE

Aleksandra Borkowska – Prezes  PROF-EUROPE

Nauczyciel języka francuskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Bydgoszczy, koordynator sekcji dwujęzycznej do roku 2019. Od roku 2006/2007 z ramienia Stowarzyszenia jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Scenicznych „AbrAcAdAbrA – Pierwsze kroki na scenie w języku francuskim”. Po uzyskaniu uprawnień kierownika obozów i kolonii współtworzyła I Obóz z językiem francuskim dla uczniów gimnazjów z całej Polski. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy współtworząc Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych, będąc jego wiceprzewodniczącą.

Magdalena Sowa – wiceprezes  PROF-EUROPE

Ukończyła filologię romańską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zdobyła także kolejne stopnie naukowe doktora (2004) i doktora habilitowanego (2012) w zakresie językoznawstwa romańskiego (specjalność językoznawstwo stosowane). W latach 2012-16 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej KUL. Wielokrotna laureatka stypendiów Rządu Republiki Francuskiej, absolwentka École de Hautes Études Commerciales (Mastère spécialisé Ingénieur Affaires Européennes et Internationales) oraz Université Paris X Nanterre (DEA Sciences du Langage), aktywna działaczka towarzystw naukowych popularyzujących naukę języków obcych.
Od 2017 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka licznych publikacji z zakresu glottodydaktyki, a w szczególności dydaktyki języka specjalistycznego, animatorka warsztatów dla studentów i nauczycieli, autorka i koordynator merytoryczny programów edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych.

Ewa Kalinowska – wiceprezes PROF-EUROPE

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się francuskojęzycznymi literaturami Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Jest autorką monografii Diseurs de vérité. Conceptions et enjeux de l’écriture engagée dans le roman africain de langue française (2018), poświęconej afrykańskiej francuskojęzycznej literaturze zaangażowanej.
Innym polem badań są związki literatur współczesnych z dawnym pisarstwem oraz proces kształcenia nauczycieli języka francuskiego: tę dziedzinę potwierdza tom pt. Lire en classe de français. Nouvelles d’expression française dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE (2017), który dotyczy wprowadzania literatury do nauczania języka francuskiego jako obcego.
Pełni funkcję sekretarza w międzynarodowych strukturach stowarzyszeniowych CECO (Commission de l’Europe Centrale et Orientale) będących integralną częścią FIPF (Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego).

Marlena Deckert – Sekretarz  PROF-EUROPE

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun Koła Naukowego Studentów Langues et Cultures, konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wieloletni nauczyciel języka francuskiego w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie, egzaminator matury polskiej i matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Współautorka podręczników do nauki języka francuskiego Allez, on y va ! dla szkoły podstawowej oraz C’est parti ! dla szkoły ponadpodstawowej. Autorka artykułów z zakresu teoretycznych podstaw glottodydaktyki. Interesuje się językoznawstwem kontrastywnym, dydaktyką zintegrowaną i rolą dyskursu literackiego w rozwijaniu kompetencji językowych ucznia na niższych poziomach biegłości językowej. Organizuje konferencje i warsztaty dla nauczycieli języków obcych.

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, skarbnik PROF-EUROPE

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, nauczyciel akademicki, współautorka podręczników do nauczania języka francuskiego „C’est parti !” oraz „On y va !”, coach, mentor, trener-szkoleniowiec nauczycieli, kadry edukacyjnej i pracowników oświaty. Kreatorka inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji. Twórczyni i moderatorka wielu lingwistycznych projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za swą pracę oraz zaangażowanie w promowanie jakości edukacji na wszystkich jej szczeblach.
Obecnie kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i w gimnazjum.

Anna Grzegorowska, Członek Zarządu PROF-EUROPE

Ukończyła Romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, była lektorem w Instytucie Francuskim, metodykiem w Nauczycielskim Kolegium Języka Francuskiego i lektorem w szkole języka francuskiego „Voilà”.
Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi (5-10 lat) w American School of Warsaw jako nauczyciel jęz. francuskiego i polskiego.
Od 1998 roku jest zaangażowana w działalność „PROF-EUROPE” w sekcji warszawskiej, przez trzy kadencje była przewodniczącą tej sekcji, realizując projekty konkursów, festiwali i spotkań metodycznych dla członków sekcji. Brała czynny udział w Olimpiadzie Języka Francuskiego jako wieloletni sekretarz i egzaminator w komitecie warszawskim OJF. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczy w międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach (Francja, U.S.A., Austria, Holandia, Dubaj). Jej pasją są podróże i teatr. Jest optymistką i wierzy w przyszłość.