Zarząd Główny PROF-EUROPE


Zarząd Główny PROF-EUROPE na lata 2016-2020

 

Prezes: Urszula Paprocka-Piotrowska u.paprocka@profeurope.pl

Wiceprezes: Aleksandra Borkowska a.borkowska@profeurope.pl

Wiceprezes: Magdalena Sowa msowa@kul.lublin.pl

Sekretarz: Ewa Kalinowska e.kalinowska@uw.edu.pl

Skarbnik: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek m.skrzypek@profeurope.pl

Członek Zarządu: Marlena Deckert m.deckert@profeurope.pl

Przedstawiamy nasz Zarząd Główny: 

 

Urszula Paprocka-Piotrowska, prezes PROF-EUROPE

Aleksandra Jaskólska – wiceprezes  PROF-EUROPE

Nauczyciel języka francuskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy, koordynator sekcji dwujęzycznej.  Od roku 2006/2007 z ramienia Stowarzyszenia jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Scenicznych „AbrAcAdAbrA – Pierwsze kroki na scenie w języku francuskim”. Po uzyskaniu uprawnień kierownika obozów i kolonii współtworzyła I Obóz z językiem francuskim dla uczniów gimnazjów z całej Polski. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy współtworząc Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów, będąc jego wiceprzewodniczącą.

 

Magdalena Sowa – wiceprezes  PROF-EUROPE

Ukończyła filologię romańską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zdobyła także kolejne stopnie naukowe doktora (2004) i doktora habilitowanego (2012) w zakresie językoznawstwa romańskiego (specjalność językoznawstwo stosowane). W latach 2012-16 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej KUL. Wielokrotna laureatka stypendiów Rządu Republiki Francuskiej, absolwentka École de Hautes Études Commerciales (Mastère spécialisé Ingénieur Affaires Européennes et Internationales) oraz Université Paris X Nanterre (DEA Sciences du Langage), aktywna działaczka towarzystw naukowych popularyzujących naukę języków obcych.
Od 2017 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka licznych publikacji z zakresu glottodydaktyki, a w szczególności dydaktyki języka specjalistycznego, animatorka warsztatów dla studentów i nauczycieli, autorka i koordynator merytoryczny programów edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych.

Ewa Kalinowska – sekretarz PROF-EUROPE

Ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1980 – praca magisterska poświęcona średniowiecznej literaturze francuskiej); doktorat na Uniwersytecie Łódzkim (2009 – praca poświęcona dydaktyce literatury, ). Zdobycie stopnia w nie całkiem młodym wieku nauczyło ją zdrowego dystansu do kwestii formalnych i administracyjnych. Od 1996 r. jest starszym wykładowcą UW  w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego. Od kilku lat uczyniła zdecydowany zwrot ku francuskojęzycznym literaturom Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego.
Pełni funkcję sekretarza w międzynarodowych strukturach stowarzyszeniowych CECO (Commission de l’Europe Centrale et Orientale) będących integralną częścią FIPF (Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego).
Czas poświęca swoim prawdziwym pasjom – literaturze (bez ograniczeń geograficznych, kulturowych, czy też rodzajowych); Afryce subsaharyjskiej (literacko i podczas podróży); zwiedzaniu Paryża (w realu, książkowo i wirtualnie). Od kilku lat zgłębia wiedzę o winie i winorośli, nie tylko studiując i degustując, lecz również dzięki własnoręcznej pracy w jednej z małopolskich winnic.

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, skarbnik PROF-EUROPE

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, autorka licznych artykułów z dziedziny edukacji,  coach, mentor, trener-szkoleniowiec nauczycieli, kadry edukacyjnej i pracowników oświaty. Działaczka społeczna i pozarządowa. Niezłomna kreatorka inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji. Twórczyni i moderatorka wielu lingwistycznych projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za swą pracę oraz zaangażowanie w promowanie jakości edukacji na wszystkich jej szczeblach.
Obecnie kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich. Skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i gimnazjum.

Marlena Deckert – członek Zarządu  PROF-EUROPE

Doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo stosowane), nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem pracy w gimnazjum i liceum, egzaminator maturalny, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Autorka artykułów z dziedziny glottodydaktyki, tłumacz literatury francuskojęzycznej. Pasjonatka kreatywnych działań w edukacji. Koordynatorka wielostronnych partnerskich projektów szkół oraz wymian młodzieżowych. Organizatorka wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych promujących język francuski wśród dzieci i młodzieży (festiwal teatru francuskojęzycznego, konkurs wiedzy o Francji). Członek PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego, gdzie uczestniczy w pracach organizacyjnych Olimpiady Języka Francuskiego. Od lat współpracuje z Lubelskim Kuratorem Oświaty w ramach Konkursu Języka Francuskiego.
Obecnie wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca kierownika ds. studenckich Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW. Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Langues et Cultures (LEC)